Algemene Voorwaarden Woody Original Vouwmeubelen

Algemene Voorwaarden Woody Original vouwmeubelen

1. Levertijd

De opgaven van de levertijd geschiedt bij benadering. De verkoper verplicht zich, zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding, die hij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen. Zodanige Overschrijding verplicht de verkoper niet tot enige vergoeding. Noch geeft zij de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. Bij overschrijding van de bedoelde vermoedelijke levertijd wordt de verkoper een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijk levertijd met een maximum van een maand.

2. Eigendomsvoorbehoud

Geleverde zaken blijven het uitsluitende eigendom van de verkoper zolang de koper niet heeft voldaan aan de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor:
- door de verkoper aan koper krachtens de overeenkomst geleverde of nog leveren zaken of – krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de koper verrichte of nog te verrichten werkzaamheden of diensten, alsmede – ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. Ter zake van deze zaken verkrijgt verkoper tevens het (mede) eigendomsrecht, tot zekerheid van alle openstaande vorderingen jegens koper. Alsmede voor wat betreft de zaken waarop het eigendomsrecht van verkoper verloren gaat door be- /verwerking, natrekking, zaaks vorming of op andere wijze.
Zodra koper een of meer van zijn verplichtingen jegens de verkoper niet nakomt, worden alle vorderingen van de koper terstond en te volle opeisbaar en is verkoper bevoegd, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uit zijn eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechten te effectueren.
De koper is voor bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de geleverde zaken anders dan overeenkomstig zijn normale bestemming van de zaken te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Deze bevoegdheid vervalt op het moment dat aan de koper (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend of dat hij in staat van faillissement wordt verklaard. Koper mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen aan derden. De verkoper heeft voor bedoelde eigendomsovergang te allen tijde toegang tot de zaken welk zijn eigendom zijn, waar deze zich ook bevinden.
Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde wordt de koper een boete verschuldigd van 10% van de ten tijde van de overtreding openstaande vordering. Koper kan met een derde overeenkomen dat deze voor hem de koopprijs betaalt en daarvoor in de vordering van de verkoper wordt gesubrogeerd. Bij betaling door een derde, die in de vordering van de verkoper wordt gepurgeerd, kom het eigendomsvoorbehoud als omschreven in dit artikel niet te vervallen. In het geval van subrogatie levert de verkoper de voorbehouden eigendom van de zaken waarvan de derde de koopprijs heeft voldaan aan de gesubrogeerde derde. Van het tijdstip van subrogatie af houdt de koper de omschreven zaken voor de gesubrogeerde derde. Subrogatie in de vordering door en overgang van de voorbehouden eigendom op een derde laten onverlet dat de koper de verkoper kan aanspreken in het geval de verkoper op enigerlei wijze tekortschiet in de nakoming van de tussen het gesloten overeenkomsten.

3. Beperking van de aansprakelijkheid

Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken, die hij niet kende of niet behoorde te kennen bij het aangaan van de verkoopovereenkomst. De koper vrijwaart de verkoper voor alle aanspraken van derden.
Koper is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens hem aangebrachte aanpassingen, voorzieningen en veranderingen. Verkoper is niet aansprakelijk voor belemmeringen in het gebruik van het verkochte die derden veroorzaken, of voor gebreken die zijn ontstaan doordat de koper zijn onderhoudsplicht niet is nagekomen.

Woody Original Vouwmeubelen, Boezemweg 11, 3255 MC Oude-Tonge, Nederland.

Telefoon +31 (0)187 641 770

E-mail info@woodyoriginal

Internet www.woodyoriginal.nl

Kamer van Koophandel 24105150